موقع علاء السيد... طباعة
<<<< >>>>

Bio-Energetic Frequency Chart 2

[Editor's Note: In the interest of expediency, I'm posting this chart before editing it. Eventually, it will  look neater and easier to read]
 

General Program  (Align Individual)            20,60,95,125,225,427,440,660,
                                                727,787,800,880,5000,10000
Abdominal inflammation                          380,1.2,2720,2489,2170,1800,
                                                1600,1550,880,832,787,776,
                                                727,465,444,1865,146,125,95,
                                                72,20,450,440,428,660
Abdominal pain                                  10000,5000,880,3,3000,95
Abscesses                                       2720,2170,880,787,727,190,500
Acidosis (Also See Hyperacidity)                20,146,727,776,787,880,10000
Acne (Pimples)                                  2720,2170,1800,1600,1500,880,
                                                787,727
Actinobacilia                                   773
Actinomyces Israeli                             262,2154
Actinomycosis                                   465,10000,787,727,20,880
Acupuncture disturbance field (scar focus)      5.9
Acute pain                                      3000,95,10000,5000,1550,880,
                                                787,727,690,666
Adenexitis                                      522,572,3343,3833,5312,440,
                                                441
Adenoid glands                                  20 to 880
Adenoids                                        1550,880,800,787,776,727,444,
                                                20,428,660,2720,2170
Adenovirus                                      333,786
Adhesions                                       5000,2720,2170,1550,880,787,
                                                776,760,727,190
Adnamia (geriatric) (fatigue of age)            60,27.5
Adrenal (near kidneys)                          10
Adrenal stimulant(ALLWAYS USE 2489 and 465)     10,20,3000,95,2720,2170,2127,
                                                2008,1800,1600,1550,1500,880,
                                                832,787,776,760,727,700,690,
                                                685,666,650,625,600,444,1865,
                                                125,95,72,20,522,450,440,428,
                                                660
Adrenals (under basic research)                 24000
Aflatoxin                                       344
AIDS (Acquired Immune Deficiency)               5000,2489,880,787,727,3475,
                                                3375,3275,3175,
Alcoholism                                      727,787,880,10000
Allergy                                         10000,880,787,727,3,330,5000
Alopecia (hair loss)                            20,146,465,727,787,880,10000
Alternaria Tenius                               853
Amenorrhea (absence of menstruation)            10000,880,1550,787,760,727,
                                                465,20
Amoeba Hepar Abscess                            344
Anal itching                                    10000,880,787,760,727,465,
                                                125,95,72,444,1865,20
Anaphiaxis                                      10000
Anemia                                          5000
Aneurysm  (large blood vessels)                 880,787,760,727,465,125,95,
                                                72,444,1865,20,727,5000
Angina (quinsy in swat)                         787,776,727,465,428,660
Angina pectoris                                 230,2720,2170,1800,1600,1500,
                                                880,832,787,776,727,465,444,
                                                1865,125,95,72,20,660
Ankylosing spondylitis                          3000,95,1550,880,787,776,727,
                                                650,625,600,28,1.2,10,35,28,
                                                7.69,1.2,110,100,60,428,680
Anosmia (loss of smell)                         20,10000
Anthracinun                                     633
Anthrax                                         727,787,880
Antiseptic effect                               1550,880,787,760,727,465,444,
                                                450,428,660,5000
Apoplexy stroke paralysis                       20,40,1800,880,787,727,650,
                                                625,600,125,95,72,1865,522,
                                                428
Appendicitis                                    1550,880,787,727,444,380,190,
                                                10,650,444,522,125,95,72,20,
                                                522,146,440,450
Appendix                                        10 to 880
Appetite:lack of , (to increase)                465,444,1865,125,95,72,20,
                                                10000,880,787,727
Aranthae Thrush                                 727,787,880
Arenas Tennus                                   667
Arteriosclerosis (hardening of the arteries)    10000,5000,2170,1800,1600,
                                                1500,880,787,776,727,20
Artery  Stimulator                              727,787,800,880
Arthritis                                       10000,1550,880,800,787,727,
                                                28,20,7.69,3,1.2
Arthritis (arthralgia due to gout)              9.39
Arthritis (disturbances - calcium metabolism)   9.6
Arthritis (focal origin gastrogenic)            9.39
Arthritis (muscles and tendons)                 1.2,250,9.6,9.39,650,625,600,
                                                10000,1550,880,787,727,28,20,
                                                7.69,3,1.2
Arthritis (rheumatism)                          10000
Arthritis (rheumatoid (muscles and tendons)     250,1.2,650,625,600,787,727,
                                                10000
Arthritis (tonsiltogenic, and paresis)          9.39
Aspargillis Flavus                              1823
Aspergillis Glaucus                             524
Aspergillis Niger                               374
Aspergillis Terreus                             743
Asthma                                          2720,2170,1800,1600,1500,880,
                                                787,727,5000,1233,1283
Astro Cytorma                                   857
Astrocytoma                                     9.19,8.25,7.69,2170,2127,880,
                                                690,666,727,787,2008,2127
Ataria of Muscles                               727,787,880,10000
Ataxia (incoordination of muscles)              5000,2720,2170,1800,1600,
                                                1500,880,787,776,727,650,625,
                                                600,444,1865,125,95,72,20
Athletes foot            try 465 first, then    5000,1550,880,727,787,20
Atmenic Aib.                                    562
Aura Builder                                    20,5000,10000
Autointoxication                                522,146,10000,880,787,727,20
B&E Coli,rod,virus                              727,787,800,803
Bacillinum                                      132,854,921,1042,1932
Bacillus infections (P. ccli,P. ccli, rod)      787,880,727
Back (Bent)                                     727,787,880,5000,10000
Backache                                        760,1550,880,787,727,10000
Bacteria                                        690
Bacteria Lactis Nosode                          512,526,5412
Bacterial infections                            465,866,690,727,787,832,880,
                                                1550
Bacterum coil commune combo                     282,333,413,957,1320,1722
Bad breath (halitosis)                          1550,880,787,727,20,5000
Bad complexion                                  5000
Bad Teeth                                       20,727,787,880,5000,10000
Banal                                           1778
Barley Smut                                     377
Bed wetting (enuresis)                          10000,5000,880,1550,787,727,
                                                465
Bedsores (after done 20,then 1.2 and 73)        880,1550,787,727,465
Biliary Cirrhosis                               381,514,677,2271
Biliary headache                                8.5,3.5
Biliousness                                     1550,10000,880,832,787,727,
                                                465,5000,10000
Bilirubin                                       717,726,731,863
Bites (insects)                                 727,787,880,5000
Bladder                                         880,800,787,727
Bladder and prostate complaints                 880,1550,787,727,465,20,9.39
Bladder TBC                                     771
Blastocystis Hominus                            848,365,844,595
Blood (over heart area)                         20 to 2200
Blood Cleanser (cancer)                         727,787,880,5000,2008,2127
Blood Diseases                                  727,787,880,5000
Blood plasma cleaner                            800
Blood Pressure High                             727,787,880,5000,10000
Blood Pressure Low                              20,727,787,880
Blue Cohash                                     364
Boils (Carbuncles)                              20,880,1550,787,727,465,660,
                                                5000
Boils open                                      20
Boils pus                                       5000
Bone disease, periodontal disease (see osteo)   47.5,1800,1600,650,625,600,
                                                880,787,776,727
Bone regeneration                               2720
Bone spurs                                      1.2,250
Bone trauma (outs, fractures)                   380,1550,10000,880,787,727
Bones (cut or broken) (Fractures)               727,787,880,5000,10000
Borrelia  (Lyme ?????)                          254,644
Botrytis Cinereas                               1132
Botulinum                                       518
Brachial neuralgia                              0.5
Brain                                           20 to 2000
Brain waves - alpha state                       8 to 13
Brain waves - beta state                        14 to 30
Brain waves - delta state                       0.5 to 3.5
Brain waves - theta state                       4 to 7
Branhamella Catarhalis                          2013
Breast  fibroid cysts                           880,1550,787,776,727,690,666
Breast Tumor                                    727,787,880,5000,2008,2127
Breathing                                       727,787,880,5000
Brights syndrome (nephritis)                    1500,880,787,727,5000
Bronchial asthma                                0.5,522,146,125,95,72,444,
                                                522,20
Bronchial pneumonia                             1550,880,787,776,727
Bronchiekstasi                                  342
Bronchitis                                      880,727,9.39,9.35
Broncho (Pneumonla Borinum)                     452,1474
Bronco Pneumonia                                727,787,880,5000
Bruceila Abort Bang                             1423
Brucella Melitense                              748
Bruises                                         727,787,880,10000
Bubonic plague (secondary infections)           5000,880,787,727,20
Bunion Pain                                     20,727,787,880,5000
Burns                                           190,10000,880,787,727,465,
                                                200,10000
Burns (radium, x-ray, radioactive)              880,787,727
Bursitis ( arthritis frequencies as well.)      880,787,727
Butterfly Lupus                                 727,787,880,776,1850
Caccinoma Liver Ferment                         214
Cancer                                          663,727,778,787,880,1050,
                                                1550,2008,2050,2127
Cancer carcinoma                                727,787,880,2008,2120,2127,
                                                7130
Cancer leukemia                                 727,787,880,2127
Cancer sarcoma                                  727,787,880,2000,2008,2127
Cancrum Oris                                    20,727,787,800,880,5000
Candida (Try other organisms)                   465,880,787,727,95,125,20
Candida Albicans                                20,60,95,125,225,414,427,465,
                                                727,787,880
Candida carcinomas                              2167,2182,465
Candida Tropicalis                              1403
Canine Parvo                                    323,562,622,4027
Canine Parvo B                                  323,535,755
Carbuncles                                      20,727,787,880,5000
Carcinoma                                       2127,2008,880,787,727,666,690
Carcinoma Bronchial                             462,852,1582
Carcinoma Colon                                 656
Carcinoma Uter. Ferm                            127
Carcinoma virus                                 2120 to 2130  (2127)
Cardiac depressant                              727,787,880,5000,10000
Cardiacedema                                    9.19
Carvularia Spiratera                            879
Cataract (not diabetic)                         20,727,787,880,10000
Cataract Brunescens                             1335
Catarah (mucous) with inflammation              20,727,787,880,1550,444,20
Celia Carroll                                   576,973
Cephalisporiurn                                 481,3966
Cerebral palsy                                  880,787,727,522,146,10000
Cerebro-spinal trouble                          727,787,880,10000
Cervical gland (lumps on side of neck)          5000,727,787,880,10000,320
Cervicitis neck inflammation                    880,20
Cervicitis womb neck inflammations              20,727,787,880,5000
Cervix Adenoma                                  433
Chaetomiumglobosum                              221,867
Chankeroid Ulcers                               880,787,776,727
Chemical sensitivity                            727
Chicken pox                                     20,727,787,880,5000,3343
Chicken pox (secondary)                         1800,1600,1500,880,787,727,20
Chicken pox (varicella)                         1550,802
Chilblains                                      5000,20
Child disorders                                 20,727,787,880
Chlamydia                                       430,620,624,840,2213
Cholecystitis                                   481,743,865,928
Cholera                                         727,787,880,450,100,843,844
Cholesteatom                                    453,618,793
Chronic Fatigue Syndrome                        10000,660,2127,787,465
Chronic tired feeling                           727,787,880,10000
Cimifuga                                        594
Circulation disturbances, problems              40,9.39
Circulatory stasis                              40
Cladsporium Fulvum                              438
Cleans blood  plasma                            727,787,880,5000
CMV                                             2145
Coelicia                                        594,656
Cold feet / hands                               20,727,787,880,5000
Cold in head, chest (Mutates constantly)        10000,1550,880,787,776,727,
                                                444,20,5000
Colds coughing                                  10000,727
Colic                                           1550,832,787,727,20
Colic stomach & colon pain                      20,727,787,800,880
Colitis (irritation of colon)                   10000,1550,880,832,440
Colitis mucous catarrh of colon                 20,727,787,800,880,10000
Colon                                           20 to 880
Colon problems, general                         20,440,880
Conjunctivitis                                  1550,880,787,727,20,80
Conjunctivitis eyelid                           727,787,800,880
Constipation                                    1550,880,800,787,776,727,20
Contractions arrests,discharges                 20,727,787,880,10000
Contusions                                      9.1,110
Convulsions                                     10000,5000,880,787,727
Corn Smut                                       546
Corns in feet                                   727,787,880,5000,10000,20
Coryza nose disorder                            880,787,727,5000
Costalgia(rib pain)                             727,787,880,5000,10000
Coxsackie                                       136,232,422,424,435,921,923
Coxsackie  B1                                   834
Coxsackie  B2                                   705,534
Coxsackie  B4                                   421
Coxsackie  B5                                   462,1043,1083
Coxsackie  B6                                   736,814
Cramps                                          10000,880,787,727,26,25,770,
                                                5000
Cramps menstrual                                26
Cricks in the neck                              727,787,880,5000
Crinis Hunansis                                 646
Crohns disease                                  727
Cryptosporidiun                                 482,4122
Cuts                                            20,727,787,880,5000
Cystic Fibrosis                                 660,727,778,787,880
Cystitis (of urinary bladder)                   5000,1550,880,800,787,727,
                                                465,20
Cysto Pyelo Nephritis                           1385
Dandruff scales                                 20,727,787,880,5000
Deafness (partial to complete)                  10000,1550,880,787,727,20,
                                                5000
Dematiun Nigrum                                 243
Dental foci                                     3000,95,190,47.5,2720,2489,
                                                1800,1600,1500,1500,880,832,
                                                787,776,727,666,650,600,465
Dental Ulcers                                   880,787,776,727
Depression (due to drugs or toxins) Reported    1.1,73
Depression (due to outside circumstances)       35,787
Depression anxiety, trembling, weakness         3.5
Diabetes                                        35,787,10000,20,727,787,800,
                                                880,5000
Diabetes (secondary)                            10000,2720,2170,1800,1550,
                                                880,727,465,20
Diabetic loading                                35,700
Diabetic Ulcers                                 880,787,776,727
Diarrhea - dysentery                            1550,880,787,727,465,5000
Digestion                                       727,787,880,5000
Diphtheria                                      880,787,727,20,776,20
Diptherinun                                     624
Disc herniated                                  727,787,10000
Distemper                                       242,254,312,551,573,671,712,
                                                1269
Distended organs                                20,727,787,880,10000
Distended stomach                               727,787,800,880,5000
Distorsion (twisting of muscles, spine)         9.1,110
Diverticulosis                                  154,934
Dizziness  vertigo                              5.8
Downs syndrome                                  20
Dreams                                          20,727,787,880,5000,10000
Droglioma                                       853
Dropsy                                          727,787,10000
Drug addiction                                  20,727,787,880,5000
Dullness                                        727,787,880,5000
Duodenal ulcer                                  727,787,880,10000,776
Dupuytrens  contracture                         1.2 ,250
Dysmenorrhea  (painful menstration)             880,800,787,727
Dysmenorrhea (pure water douche, plus)          26,4.9,1550,880,787,727,465
Dyspepsia (indigestion)                         1550,880,787,727,5000,800
E-coli                                          802
E-coli (tuberculosis rod)                       799 to 804
Ear conditions (tinnitus, hearing loss)         9.19,10000,880,787,727,20
Earaches                                        727,787,880,5000
Ears                                            20 to 880
Ears balance                                    20,727,787,880,10000
Ears discharges                                 727,787,880,5000,10000
Ears dizziness                                  20,727,787,880
Ears hard to hear                               20,727,787,880
Ears ringing                                    20,727,787,880,5000,20
Easily depressed                                727,787,880,10000
Easily fatigued                                 727,787,880,5000
EBV                                             660,663,669
Echinoccoccinum                                 453,164,623,542
Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa)           620
Eczema (skin problems including herpes)         727,787,5000,1550
Eczema in vascular and lung                     9.19,1550,787,727
Eczema skin trouble (not herpes)                5000
Edema (Lung swelling, excess fluids)            522,146,6.3,148,444,440,880,
                                                787,727,465
Elbow pain                                      20,727,787,880,5000
Electrolyte (improve water, sodium,potassium)   8.1,20,10000
Enlarged glands                                 20,727,787,880,10000
Entameba Histolytica                            148,166,308
Enterobias                                      773,827,835
Enteto Hepatitis                                552,932,953
Enuresis (bed wetting)                          10000,880,787,727
Epicoccum                                       734
Epicondylitis                                   1.2,250
Epidermophyton Flocconum                        644,766
Epididymitis (Inflammation of testicle,ducts)   1500,880,787,727,20
Epilepsy                                        10000,880,787,727,700,650,
                                                600,125,20
Epilepsy fits                                   20,727,787,880,120
Epstein-Barr Virus                              428,660,776,778,465,880,787,
                                                727
Eriterocoucinum                                 686
Eruptions mouth                                 5000
Erysipel                                        845,616
Erysipelas                                      20,727,787,880,5000,600,2000
Erysipelas (skin inflammation) caused by strep  660,10000,880,787,727,465,20,
                                                2000,600
Erythema nosodum                                9.39
Esophagus                                       880,787,727
Esophagus (constriction)                        880,787,727
Eustachian tube inflammation                    1550,880,787,776,727,465,20,
                                                800
Eye arteriosclerosis                            20,727,787,880,10000
Eye bifocal                                     20,727,787,880,5000
Eye blurred                                     20,727,787,880,5000
Eye cataract                                    727,787,880,5000
Eye crossed                                     727,787,880,5000,10000
Eye degeneration                                727,787,880,5000,10000
Eye diplopia                                    727,787,880,5000
Eye disorders (blurred vision, cataracts,etc)   1600,10000,880,787,727,20
Eye droop of lid                                727,787,880,5000,10000
Eye glaucoma                                    727,787,880,5000,1600
Eye infected                                    727,787,880,5000,10000
Eye inflammation                                1.2,80
Eye lacrimal                                    727,787,880,5000
Eye near & farsighted                           727,787,880,5000,10000
Eye nerve pain                                  727,787,10000
Eye ptosis (drooping lid)                       10000,5000
Eye strained                                    727,787,880
Eye swollen lid                                 787
Eyes                                            20
Eyes (glaucoma)                                 1600,880,787,727
Facial cramps                                   727,787,880,10000
Facial paralysis                                10000,880,787,727,5000
Facial toning                                   1.2
Fainting                                        727,787,880,5000,20
Falling hair                                    20,800,10000
Fascia FibrousTissue under skin                 20,727,787,880,5000
Fasciola Heptica                                275
Fatigue                                         428,660,465,125,95,72,20,444,
                                                1865
Fears                                           727,787,880,10000
Fever: all kinds                                5000,20
Fel Tauri                                       672
Feli                                            435
Felis                                           430,834,2232,3233
Feloris Wolyhnica                               547
Female disorder                                 727,787,880
Fever all kinds                                 20,727,787,880,5000
Fever sunstroke                                 20,440,880
Fibroadenona Mamanae                            1384
Fibroma                                         2127,2008,727,690,666,800,
                                                2008,2128
Fibroma ( secondary)                            1550,465
Fibrosarcoma                                    1744
Fibrosis of Jung (on chest)                     27.5,220,410
Filariose                                       112,120
Fischpyrogen                                    832
Fissures                                        20,727,787,880,10000
Fistula ulcer                                   727,787,880,832
FIV                                             262,323,372,567,916
Flashes hot                                     727,787,880,10000
Flatulence  (gas)                               727,787,800,880,5000,1550,465
Flu  Grippe, influenza                          880,800,787,727
Flu '78-                                        844,849
Flu '79-                                        123
Flu '83-                                        730,734
Flu '89-                                        322
Flu (influenza mutates to new strains )         1550,880,787,727,20
Flu Triple Nosode                               421,632,1242,1422,1922,3122
Flu Virus "A"                                   332
Flu Virus "B"                                   530,532,536,537
Flu Virus "B" Hong Kong                         555
Flu Virus British                               932
Flu(see Grippe & Influenza)                     20,727,787,800,880
Fluor Alb                                       420,423,424,2222,502
Follicular Mange                                693,253
Food poisoning + distilled water                727,787,880,10000
Foot & Mouth                                    232,237,1214,1244,1271,54ll
Foot blisters                                   727,787,880,10000,465
Fractures : Bones                               220,230,10000,880,787,727
Frigidity  female                               10000,20
Frostbite                                       727,787,880,5000
Frozen shoulder                                 10000,880,787,727
Functional disturbances                         9.39
Fungal infection                                465,1550,880,727,20
Fungus (Adams)                                  943,2644
Fungus (Katy's Foot)                            634
Fungus (Sutton's Bar Fungus)                    854
Fungus Flora                                    632
Fusarium Oxysporum                              102
Gall Bladder                                    20,727,787,880,5000
Gall bladder dystonia with osteitis             2.65,3000,880,787,727,20
Gall Stones                                     2.65,3000,880,787,727,20,5000
Gangrene                                        20,727,787,880,5000,73
Gardinerella                                    782
Gas pains in stomach & colon(astritis)          20,727,787,880,5000
Gastric Gouty Ulcers                            880,787,776,727
Gastritis and flatus                            880,832,787,727,20
Gastritis gas pains-stomach (Flatulence)        5000,20
Geotrichum Candid                               412
Giddiness                                       20,727,787,880,5000
Giddiness  dizziness                            10000,20
Glanders                                        20,727,787,880
Glanders  Pseudomonas Mallei                    20,727,787,880
Glandular fever                                 20,727,787,880,5000
Glandular fever, adrenals                       24000,10000,20
Glandular fever, parathyroid                    10000,20
Glandular fever, pineal                         10000,20
Glandular fever, pituitary                      10000,20
Glandular fever, sex                            10000,20
Glandular fever, thymus                         10000,20
Glandular fever, thyroid                        16000,10000,20
Gliocladium                                     855
Glioma                                          543,641
Goiter                                          20,727,787,880,5000,16000
Gonad (sex gland inflammation)                  727,787,880,5000,10000
Gonorrhea                                       727,787,880,5000,660,600
Gout                                            9.39,3000,10000,880,787,727,
                                                20,5000,727,787,880
Gravel Deposits in urine See gallstone          20,2.65,727,787,880,3000,5000
Graves disease I goiter                         20,727,787,880
Green Dye                                       563,2333
Grippe                                          343,512,862,3012,3423,10,223
Grippe '86 tri                                  532
Grippe '87-                                     332,953
Grippe '89                                      353
Grippe '90-                                     656
Grippe (see Flu & Influenza)                    727,787,880
Grippe V                                        861
Grippe V-3                                      550,553
Grippe V-4                                      232,352
Grippe V-5                                      945
Grippe VA 2-L                                   447
Grippe VA-2                                     833
Gums (inflammation, gingivitis, pyorrhea)  5000,880,800,787,727,465,20
H#1-                                            725,2432,2436353,732,844,646
H#2-                                            725,1230,245,314,965
H#3-                                            633,1220,6230,8225,111,392,
                                                776,837,1675,2664,3806,714
H#4-                                            444,2323
H#5-                                            83,235,645,2323,3432,4093,
                                                5532
H#6-                                            702,747,2245,183
Haemophilie                                     845
Haemophilus Inf                                 542
Haemophilus Inf Type B                          652,942
Hair : loss of                                  727,800,880,10000
Hallucinations                                  20,727,787,880,10000,5000
Hangover                                        10000,522,146
Harry Cell                                      122,622,932,5122
Hastoiditis                                     287
Hay Fever                                       20,727,787,880,5000
Head injuries (immediate medical attention!)    9.6,10000,3000,880,787,727,
                                                522,72,5.8,4.9
Head pressure in                                20,727,787,880,5000
Headaches                                       1.2,20,727,787,880,10000
Headaches caused by vertebral misalignment      9.6,3000
Headaches due to parasites                      125,95,73,20,727,3000
Headaches due to toxicity                       522,146,4.9,3000,880,787,727,
                                                20
Headaches unknown cause (try other numbers +)   10,4,5.8,6.3,3000,650,625,
                                                600,3000
Headaches urogenitally caused                   9.39,3000
Heart                                           20 to 162
Heart   Angina pectoris                         5000
Heart   Bradycardia                             5000
Heart   Endocarditis                            5000
Heart   Hypertrophy                             5000
Heart   Myocarditis                             5000
Heart   Palpitations                            5000
Heart   Pericarditis                            5000
Heart   Stenosis                                5000
Heart   Tachycardia                             5000
Heart  disorders                                727,787,880,5000
Heart  fast, Palpitations                       727,787,880,10000
Heart (lab animals only)                        80,160,20,73,3.9,3000,880,
                                                787,727,465,125,95,20
Heartburn                                       832,2720,2170,2127,1800,1600,
                                                1550,1500,880,787,727,685,
                                                465,444,1865,125,95,72,20
Helminthosporium                                969
Hemobartinella Felis                            603,957
Hemoroids                                       727,800,880
Hemorrage                                       800,802,1550,10000
Hemorrhoids (Piles)                             1550,880,727,800,447,20
Hepatitis :Liver Inflamation                    1.2,28,1550,880,800,787,727,
                                                447,224,317,2189
Hepatitis A                                     321,3220
Hepatitis New Nos                               922,477
Hepatitis Non A Non B-                          166
Hereditary sex derangement                      5000
Hernia                                          10000,787,727,5000
Hernia of disc (Herniated disc)                 727,787,10000
Herpes (Eczema)                                 727,787,5000,1550
Herpes (zoster)...                              2720,2170,1800,1600,1500,
                                                1550,1800,1865,880,787,727,20
Herpes furunkulosis, secondary:                 787,727
Herpes furunkulosis, skin diseases              200,1000,1550
Herpes Shingles (Zoster)                        20,727,787,880,1550,1800,1865
Herpes Simplex                                  322,343,476,822,843,1043,
                                                16l4,2062
Herpes simplex I                                1550
Herpes simplex II                               1900,556,832
Herpes Simplex IU.2                             808
Herpes sores                                    2489,1800,465,1550,1500,880,
                                                787,727,1850,428
Herpes water blisters                           727,787,880,1550
Herpes Zoster (Shingles)                        1557,574,1900,1550,727,787,
                                                880
Hiccoughs                                       20,10000
High blood pressure, hypertension               10000,880,787,727,9.19
High fever,acute pyrexia                        20,727,787,880
Hip pain                                        20,727,787,880,5000
Hip pain (as in coxarthritis)                   880,787,727,20
Hirudo Med.                                     128
Hives (urticaria)                               1800,880,787,727,522,146,4.9,
                                                5000
HlV                                             683,3554,714
Hoarseness                                      727,787,880
Hormonal imbalances                             5.5
Horomodendrum                                   695
Hot flashes (complications)                     10000,880,787,727
Household Insect Mix                            723
Hydrocele (Fluid in testicle)                   727,787,880,10000
Hyperacidity
Hyperacidity of stomach (too alkaline)          7.82,230,20,727,787,880,10000
Hyperchondrium  upper abdomen                   20,727,787,880,10000
Hyperia (low oxygen,labored breathin)           727,787,880,10000
Hyperosmia (overacute smell and taste)          20,10000,522,146
Hypertension                                    20,95,9.19,9.2,6,10000,880,
                                                787,727
Hypertension diastolic high pressure)           9.19,6
Hypertension spastic                            95
Hyperthyroid                                    3,0.5
Hypochondrium upper abdomen                     20,10000
Hypophyseal (pituitary) disturbances            4.0
Hypotension (low blood pressure)                20,727,787,880,10000
Hypothyroid                                     12,35
Hypoxia (low oxygen)                            727,787,880,10000
Hysterical symptoms                             20,727,787,880,5000
Ikterus Haem                                    243
Ileocolitis  colon inflammation                 20,727,787,800,880,802
Impotence (many classes)                        9.39,2127,2008,465,10000,880,
                                                787,727,690,666,125,95,73,72,
                                                20,650,625,600
Increasing height                               10000
Indigestion                                     10000,880,787,727,465,444,20,
                                                125,95,72,4.9,5000
Infantile Paralysis                             727,787,880,1500
Infantile paralysis (polio)                     1500,880,787,727,776,10000
Infection allergies                             10000
Infections                                      880,787,727,20
Infections (many classes)                       1600,1550,1500,880,832,787,
                                                776,760,727,700,690,666,650,
                                                625,600,465,444,125,95,72,20,
                                                1865,500,450,440,428,660
Infertility                                     2127,2008,465,880,787,727,
                                                690,666,650,625,600,9.39
Inflammation                                    1.5,3.6
Inflammation breast                             727,787,880,5000
Influe Bach Poly                                122,823
Influencinum Vesic                              203,292,975
Influencinum Vesic NW                           364
Influencinun Berlin                             5500,430,720,733
Influenza (mutates to new strains)              1550,1500,880,787,727,20
Influenza(see Flu & Grippe)                     20,727,787,800,880
Injection allergic reaction to                  10000
Injuries                                        5000
Insomna                                         3.59,3,10,1550,1500,880,10,
                                                727,787,880,10000
Insufficient lactation                          5000
Intelligence clarity of thought                 20,10000
Intercostal neuralgia                           727,787,880,10000,800
Intercostal neuralgia (pain-rib musculature)    3000,1550,880,787,776,727,
                                                125,20,1865,444
Intermittent claudicaticin (behind the head)    45,48
Intestinal problems, colon                      10,440,880,787,727
Intestinal problems, general                    802
Intestines                                      800
Intestines inflammation                         727,787,880,105,791
Intestines spasms                               727,787,5000
Intestines to release                           727,787,800,880
Intoxication                                    10000
Irritability                                    5000
Irritable bowel syndrome                        20,727,787,880,1550
Itching (prurtis)                               880,787,727,444,125,95,72,20,
                                                444,1865
Itching of anus, toes, & feet    blue           727,787,880,5000
Jaundice                                        1600,1550,1500,880,650,625,
                                                600,444,1865,146,250,125,95,
                                                72,20,727,787,5000
Joints inflamed                                 727,787,880,10000
Kaposis Sarcoma                                 418,249
Kidney                                          8,20,727,787,880,5000,800,20,
                                                10000
Kidney insufficiency                            10,40,440,1600,1550,1500,880,
                                                650,625,600,444,1865,146,250,
                                                125,95,72,20
Kidney Papilloma                                110,767
Klebs Pneumoniae                                766,412
Knee joint pain                                 1550,880,787,727,28,20,7.69,
                                                3,1.2,250,1.2,9.6,9.39
Knee pains(see Pains in Knee)                   20,727,787,800,880,10000,754,
                                                756
Lac Deflorat                                    230,371
Lack  of conductivity                           20,727,787,880,10000
Large intestine                                 8,10,440,880
Larynx                                          10,440,465,444,1550,880,787,
                                                727,28,20,7.69,3,1.2,250,1.2,
                                                9.6,9.39
Lassitude weak, exhausted                       20,727,787,880
Laxative mild                                   20,727,787,800,880,802
Leaco-Eucephalitis                              572
Legionella                                      723
Legs                                            727,787,800,880,10000
Legs if fever                                   10000
Leprosy                                         727,787,880,10000,600
Leprosy (secondary infection)                   1600,1550,1500,880,832,787,
                                                776,760,727,700,690,666,650,
                                                625,600,465,444,20,500,450,
                                                440,428,660
Leptospirosis P.C.                              612
Leucocyte builder                               20,727,5000
Leudoplakia (white patches mouth)               465,2127,2008,727,690,666
Leukemia                                        2127,2008,880,787,727,690,666
Leukocytogenesis stimulates                     20,727
Leukodermia white skin patches                  20,727,787,880,444
Leukorrhea  (white Vaginal discharge)           880,787,727
Leukose                                         612,633,653,3722
Leuroencephalitis                               572,932,1111
Lipona Multiple bipomas                         84,47
Listeriose                                      471,774,2162
Liver enlargement                               2489,880,787,727
Living Sinus Bacteria                           548
Lnflue Toxicum                                  854
Locomotor atazia muscle failure                 727,787,880,10000
Locomotor dysfunction convulsions, spasticity   9.19,8.25,7.69
Locomotor dysfunction incoordinafion            10000,880,787,776,727,650,
                                                625,600,444,1865,125,95,72,20
Low blood pressure, hypotension                 880,787,727,20
Luesinum-Syphilnum                              177
Lumbago                                         10000,880,787,727,125,95,72,
                                                444,1865,9.19,8.25,7.69
Lumbar vertebrae deformed                       727,787,880,10000
Lungs                                           1550,880,787,776,727,125,95,
                                                72,20,9,444,1865,450,9
Lungs breathing                                 727,787,880
Lupis vulgaris                                  727,787,800,880,776,1550
Lupus                                           243,352,386,921,942,993,1333,
                                                1464
Lupus erythematosis                             880,787,727,776,1850
Lupus vugaris                                   2489,10000,800
Luxation (dislocation of organs or joints)      9.1,110
Lyme disease                                    2016,605,673,1455,797
Lymph gland, (plugged overloaded)               10000
Lymph glands                                    10,440,727,787,880,5000
Lymph glands, to stimulate                      10000,2.5,465
Lymph Leuk.                                     833
Lymph nodes in neck, swollen                    465
Lymph stasis                                    6.3,148,522,146,444,440,880,
                                                787,727
Lymphangitis                                    574
Lymphatic depressant                            727,787,880,5000
Lymphatic Leukemia                              478
Lymphogranuloma                                 1522
Lyssinum                                        547,793
Malabsorption syndrome                          727,787,880,3000
Malaria                                         222,550,713,930,1032,1433,20
Malaria Chicken pox                             20
Mallel                                          1273
Mamma Fibrometosis                              267
Mannan                                          961
Mastitis                                        654
Measles                                         467,520,1489,727,787,880
Measles (Morbillinum)                           20
Measles Vaccine                                 962
Medorrhinum                                     442,843,2222
Melancholia                                     5000
Melanoma Metastasis                             979
Memory                                          10000,20
Menieres disease                                1550,880,787,727,465,428
Menieres Ears-hard to hear                      20,727,787,880,5000,10000
Menieres Syndrome                               10000,5000,800,20
Meningcocis Virus                               720
Meningeoma                                      535
Meningitis                                      1550,880,832,787,727,650,625,
                                                600,465,444,1865,125,95,72,
                                                20,428,660,5000,322,822,1044,
                                                1422
Meningococcinum                                 676,677,517
Menses stoppage(see a menorrea)                 727,787,880,10000
Menstrual problems(douche, plain water first)   880,1550,787,727,465,20
Mental concentration                            10000,7.82
Mental disorders (if toxins are the cause)      522,146,10000,125,95,72,20,
                                                4.9,428,550,802
Mental irritability                             20,727,787,880,10000
Mentally retarded  P.  Intelligence             10000
Metals (removal from cell)                      30000
Methotrexate                                    584
Microsporum Audouini                            422,831,1222
Microsporum Canis                               1644
Migraine                                        5000,20,10,727,787,880,5000
Mold                                            222,242,523,592,745,933,1155,
                                                1333,1833,4442,333,421,822,
                                                1233,1351,1711,1832
Mold A & C                                      331,732,923,982
Mold Mix B (P. Williams)                        158,512,1463,623,774,1016
Mold Mix C                                      1627
Mold Vac II                                     257
Mongoloidism                                    20,5000
Monilia                                         866
Montospora Languinosa                           788
Morbus Parkinson                                813
Morgan (Bact)                                   778
Moth patches, urticaria                         20,800,1800,800,20
Motion sickness                                 10000,650,625,600,465,444,
                                                1865,522,146,125,95,72,20
Mouth eruptions & Lymph  glands                 20,727,787,880,5000,10000
Mucor Flumbeus                                  361
Mucor Mucedo                                    612
Mucor Racemosus                                 474
Mucous                                          727,787,800,880
Mucous membrane inflammation                    380
Multiple sclerosis  (MS)                        20,727,787,880,5000
Multiple sclerosis (complications only)         1550,880,787,727,20
Mumps                                           10000,727,2720,2489,2127,
                                                2008,428,880,787,727,20,242,
                                                516,642,922,2630,3142
Mumps Vac                                       711,551,1419
Muscle repair                                   5000
Muscles                                         20 to 240
Muscles heart, arm                              5000
Muscles tense (to relax)                        20,120,240,760,6.8
Muscular Dystrophy                              153,5000,522,146,880,787,727
Muscular pain, injury (also see PAIN)           320,250,240,160,125,80,40,20,
                                                10,5.8,2.5,1.5,1.2,1,0.5
Mutant Canine Parvo                             323
Mycloid Leukemia                                422,822
Mycogone Spp                                    371,446,1123
Mycoplasma Pneumonia                            688
Mycosis Fungoides                               852
Myocard-Nekrose                                 706,789
Myom                                            453,832
Myositis                                        122,1124,1169
Nagel Mykose                                    462,654
Nagel Trichophytie                              133,812,2422
Nasal Polyp                                     1436
Nausea                                          727,787,880,5000,832,20,4.9
Neck                                            20,727,787,880,5000
Nematudes                                       771
Neoplasms                                       2127,2008,465
Nephritis kidney inflammation                   20,727,787,800,880,10000
Nephritis nephrosis                             880,787,727,10,20,10000,40,
                                                73,465
Nephrltis                                       264
Nerve disorders                                 10000,2720,2489,2170,1800,
                                                1600,1550,880,787,727,650,
                                                625,600,125,95,72,20,440,660
Nerve disorders (neuralgia,intercostal)         3.9,10000,802
Nerve disorders (neuralgia, trigeminal)         880
Nerve disorders (neurosis)                      28
Nerve motor depressant fatigued                 727,787,880,5000
Nerves inflammation                             727,787,880,10000
Nervousness Prozac agitation (akathsia)         3
Neuralgia                                       5000
Neuralgia arms                                  20,727,787,880,10000
Neuralgie                                       833
Neurasthenia fatigued                           5000
Neuritis nerve inflammation                     727,787,880,10000
Neurosis                                        727,787,880,10000
Neurospora Sitophila                            705
Nicotine poison                                 10000
Nigrospora Spp                                  302
Nipples sore                                    727,787,880,5000
Nocarcila Asteroldes                            237
Nocturnal emission                              5000
Nose                                            20 to 880
Nose disorders                                  880,787,727
Nose infection, congestion                      1550,880,787,776,727,444,440,
                                                465,20
Numbness                                        10000,2720,2489,2170,1800,
                                                1600,1550,880,787,727,650,
                                                625,600,440,660
Numbness arms, fingers                          20,727,787,880,5000
Obesity   5 Min.Before ea. meal Trampoline      10000,465
Obsessive fears                                 10000
Occipital Neuralgia                             727,787,880,5000
Oligodena                                       853
Operations (after surgery)                      880,787,727,20
Operations before                               20,727,787,880
Oral inflammation                               727,787,880
Oral lesions                                    2720,2489,2008,1800,1600,
                                                1550,880,787,727,465,444,522,
                                                146
Orchitis (inflammation of testes due to         2720,2489,2170,2127,2008,
                                                1800,1600,1550,1500,880,832,
                                                800,787,776,727,690,666,650,
                                                625,600,125,95,72,20
Ornithosis                                      583
Osteoarthritis (joint trouble)                  1500,727,787,880,1500
Osteoitis                                       2.65
Osteomyelitis                                   2720,2489,2170,2127,2008,
                                                1800,1600,1550,1500,880,832,
                                                787,776,727,690,666,5000
Ostitis                                         770
Ostitis Medinum                                 316
Otitus                                          727,787,880
Otosolerosis                                    9.19
Ovarian Cyst                                    982
Ovarian disorders                               650,625,600,465,444,26,2720,
                                                2489,2170,2127,2008,1800,
                                                1600,1550,1500,880,832,787,
                                                776,727,690,666,20
Ovarian elimination, to stimulate               20
Ovaries                                         880,787,727
Ovum                                            752
Pain abdominal                                  10000,5000
Pain acute                                      10000
Pain back                                       10000
Pain bunion                                     5000,20
Pain elbow                                      5000,230
Pain hip                                        5000
Pain knee                                       10000,20
Pain of cancer                                  3000,95,2127,2008,727,690,666
Pain of infection                               3000,95,880,1550,787,776,727,
                                                4.9
Pain paralysis, to remove                       727,787,880
Pains after operations                          727,787,880
Pains in the knee(see Knee Pains)               20,727,787,880,10000
Pancreas                                        15
Pancreas disorder                               727,787,880,10000
Pancreatic insufficiency Secondary              650,625,600,465,444,26,2720,
                                                2489,2170,2127,2008,1800,
                                                1600,1550,1500,880,832,787,
                                                776,727,690,666,20
Paradontose                                     1552
Paralysis nonspastic                            10000,880,787,776,727,650,
                                                625,600,444,1865,125,95,72,
                                                20,9.19,8.25
Paralysis spastic                               10000,880,787,776,727,650,
                                                625,600,444,1865,125,95,72,
                                                20,7.69
Parasites                                       20,60,727,787,800,880,120,
                                                125,95,72,440,444,1865
Parathyroid                                     727,787,880
Paresis                                         9.4
Paresthesia                                     5.5
Parlomspms disease                              38000,16000
Pelvic disorders                                20,60,660,727,787,880,660,
                                                1500
Pelvic inflammatory disease (PID)               2720,2489,2170,2127,2008,
                                                1800,1600,1550,787,776,727,
                                                690,666,650,625,600,465,444,
                                                522,95,72,450,428
Pemniciosls                                     232,622,822,4211
Pemphigus                                       893
Penicillin Rubrum                               332,766
Penicillium Chyrosogenium                       344,2411
Penicillium Not                                 321,555,942
Penny Royal                                     772
Penqueculum                                     746,755,6965
Peptic Ulcers                                   880,787,776,727
Pepto Streptococcus                             201
Pericarditis (inflamed heart covering)          2720,2170,1600,880,1550,787,
                                                727,625,125,95,72,20,5000
Periodontal disease                             727,787
Peritonitis                                     880,787,727
Persist disorders-phagocyte builder             20,727,787,880,5000,120
Pertussis                                       880,832,787,776,727,46,526,
                                                765
Phaqocyross stimulates                          20,125,727,787,880
Pharyngitis (Consider also food allergies)      2720,2489,1800,1600,1550,880,
                                                787,776,727,465,440 380,1600,
                                                20,522,146
Phlebitis                                       1500,776
Phoma Destructlva                               163
Pineal (to stimulate)                           20
Placenta :to expel or afterbirth                727,787,880
Plantaris                                       2008
Plasmocytoma                                    475
Pleurisy                                        1550,880,787,776,727,125,95,
                                                72,20,444,1865,450,5000
Plosis (eyelid droop)                           10000
Pneumococcus Mixed flora                        158,645,801,683
Pneumocystis                                    340,742
Pneumonia                                       1550,880,787,776,727,20,450,
                                                5000 - especially 770-780
Polio                                           742,1580,2632
Poliomyelitis (Secondary complications)         1550,428,1500,880,787,727
Polyps   (growths )                             2720,2489,2170,2127,2128,
                                                2008,1800,1600,727,690,666,
                                                650,625,600,465,444,20,522,
                                                146
Poor appetite                                   800,10000
Poor circulation                                20,727,787,880,10000
Porphria                                        698
Pre-op and post-op (surgery):                   2170,1800,1600,1550,1500,880,
                                                832,787,776,727,465,444,522,
                                                146,428
Prophylaxis general                             20,125,727,787,832,680,10000
Prostate                                        727,787,880,5000, 20 to  2000
Prostate complaints                             9.39,2127,2008,727,690,666,
                                                465,880,787,727,125,95,73,72,
                                                20
Prostate gland                                  5000
Prostate tumor (malignant)                      2127,2008,727,690,666
Prostatitis (benign prostate tumor)             100,410,522,146,2720,2489,
                                                2170,2127,2008,1550,787,776,
                                                727,690,666,465,125,95,72,20,
                                                444,522
Protozoa                                        432,753
Pruritis anus itching                           20,727,787,880,10000
Pseudomonis                                     5311,482
Psitticosis                                     1217
Psoriasis                                       110,100,60
Psoriasis     ankylosing spondylitis            1.2,10,35,28,7.69,1.2
Psoriasis     secondary complications           880,787,727,2720,2489,2170
Psoriasis (skin trouble, red patches)           5000,2489,20
Psoriasis skin trouble                          20,727,787,880,5000
Psorinum                                        786
Ptosis (eyelid droop)                           10000,5000
Ptosis drooping eyelid                          727,787,880,5000,10000
Pullularia Pullulans                            1364
Pulse - men                                     70 to 72
Pulse - women                                   78 to 82
Pyelitis-Proteus                                594
Pyocyaneus                                      437
Pyodermia                                       123
Pyorrhea trench mouth                           20,2720,2489,2008,1800,1600,
                                                1550,880,787,776,727,465,444,
                                                522,146,5000
Pyrogenuim                                      429
Pyrogenuls mayo                                 1625
Q-Fieber                                        1357
Rabies                                          20,727,787,880,120
Radiation burns                                 727,787,880,10000
Raynauds disease                                20,727
Raynauds disease, gangrene                      880,787,727,20
Recovery from ANY illness)                      3000,95,190,47.5,2720,2489,
                                                1800,1600,1550,1500,880,832,
                                                787,776,727,666,650,600,465
Relaxatton renal excretory insufficiency        7.83,10
Reproductive                                    622
Retrovirus variants                             2489,465,727,787,880,448,800,
                                                10000
Rhesus Oravldatum                               684
Rheuma                                          952
Rheumaticus                                     376
Rhinitis (runny nose)                           1550,1500,880,787,727,465,
                                                522,146,120,20
Rhinopneumonltis                                185,367,820
Rhizopus Nigricans                              132
Rhodo Torula                                    833
Rhodococcus                                     124,835
Rickets Vitamin D and sunlight                  880,5000
Rickettsia                                      129,943
Rocky Mountain Spotted Fever                    943
Rubella (German measles)                        727,787,880,20,517,431
Rubella Vac                                     459
Rubeola                                         787
Salmonella                                      1522
Salmonella B                                    546,1634
Salmonella Paratyphi B                          7l7,643,972,707,59,92,7771
Sanguis Menst                                   591
Sarcoma                                         2127,2008,880,787,727,690,666
Saroma virus                                    2000 to 2100  (2008)
Scarlet fever                                   880,787,727,690,666,20
Schistosoma Haematobium                         847
Schistosoma Mansoni                             329
Schunan B-Cell                                  322,425,561,600,620,623,780,
                                                781,950,952,1023,1524
Sciatic or schias                               1550,880,787,727,690,666,10
Sciatica nerve inflammation                     10000,120,20,727,787,880,120
Scurvy lack of Vitamin C                        5000
Semi-paralysis                                  5000,20
Semiparalsis   in therapy                       20,5000
Serum Schweinepest                              503
Sex polarity balance                            10000
Sexual diseases                                 20,727,800,880,625,660,1500,
                                                1850
Sexual dysfunction                              9.39,2127,2008,465,880,787,
                                                727,690,666,124,95,73,72,20,
                                                650,625,600
Sexual weakness  (Male-Female)                  10000,20,727,880
Shell Shock                                     20,727,787,880,120
Sinus disorders                                 20,727,787,880,120
Sinusitis                                       1550,880,787,727,125,72,522
Skin hemorrhages                                800,5000
Skin trouble thrombosis                         20,727,787,880,1500
Skin trouble, (not psoriasis)                   1500,20
Sleeping sickness                               20,727,787,880,120
Slipped disc (see hernia of disc)               727,787,880,10000
Slipped discs (spasms from microbial toxins)    125,880,787,727,95,72,20
Small intestine                                 10 to 880
Smallpox                                        1550,727,787,880,20
Smallpox        (secondary)                     880,787,727,20
Smallpox (see Measles)                          727,787,880
Smegma                                          180
Smell morbid hyperosmia                         727,787,800,880,10000
Smell none (anosmia)                            10000,800,20
Sneezing                                        880,787,727,465,146
Sneezing (see convulsions)                      727,787,880,10000
Solar plexus                                    20,727,787,880,5000
Solar plexus pain                               5000,20
Solitary Cyst                                   75
Sore throat                                     880,787,727
Sorghum Smut                                    294
Spanish Flu                                     462
Spasm muscle contraction                        20,10000
Spasms muscle                                   10000,20,6.8
Spastic ataxia                                  9.19,8.25,7.69
Spastic paresis                                 30.87,48
Spastic stiff neck                              9.19,6
Spleen ( enlarged secondary )                   10000,2720,2170,1800,1550,
                                                880,727,465,20
Spleen (left side under arm)                    20
Spleen enlarged                                 35,787
Spleen enlargement                              20
Spondylitis                                     1550,880,800
Spondylitis acute                               1.2,10,or 7.69,28
Spongy gums                                     10000,800
Spongy gums (see pyorrhea)                      727,787,800,880,10000
Sporobolomyces                                  753
Sporotrichum Pruinosum                          755
Sprains twisted joint,sprained muscles          20,5000
Sprains twisted ligaments                       5000,20
Stammering                                      20,727,787,880,10000
Staph Aureus                                    727,943
Staph Coagulae positive                         643
Staphyloccus infections                         20,727,800,725 to 730
Stemphylium                                     461
Sterility (see Impotence)                       5000,10000,2008,2127
Stiff muscles in general                        320,250,240,160,125,80,40,20,
                                                10,5.8,2.5,1.5,1.2,1,0.5,
                                                1800,1550,880,787,776,727
Stiff neck                                      20,727,787,880,10000,4.9
Stiff shoulder                                  20,727,787,880,10000
Stimulate ovarian elimination                   5000,20
Stomach                                         20
Stomach cramps                                  20,727,787,880,10000
Stomach disorders                               2127,2008,880,787,727,690,
                                                666,125,95,72,20,3.9,450
Stones                                          3.5,10000
Stones gallbladder, kidney                      727,800,880,10000
Strep Haemolytic                                535,1522
Strep Virus                                     727
Strepto-thrix (fungi)                           781 to 790
Streptococci infection                          880
Streptococcus                                   727,787,880,875 to 885
Streptomyces Griseolus                          887
Streptothrix - soil bacteria                    787
Stroke                                          1800,880,787,727,650,625,600,
                                                125,95,72,20,1865,522,428,20,
                                                787,880,5000,10000
Stroke (Cerebral Vasculas Accident)             10000,20
Strongoloids                                    332,422,721,942,3212
Struma Cystica                                  5311
Struma Nodosa                                   122,321,517,532,651
Struma Parenchyme                               121
Sty                                             10000,880,787,727,20,5000
Subluxation induced disorders                   9.6
Subtilis - B.                                   432,722,822,1246
Sudor Pedis                                     148
Sun allergy (Check presciption drugs)           3,330
Sunstroke                                       444,440,190,3000,95,522,146,
                                                880,20,10000
Suprarenal stimulant                            5000,20
Surgery                                         727,787,880,5000
Surgery  (detoxification of anaesthesia)        522,146
Surgery (prevention and control)                2170,1800,1600,1550,1500,880,
                                                832,787,776,727,465,444,522,
                                                146,428
Surgical pain post-op recovery                  3000,95
Swelling (edema)                                522,146,6.3,148,444,440,880,
                                                787,727
Swelling legs and feet                          20,727,787,880,5000,10000
Swelling stomach                                5000,800,20
Swine Flu                                       432,839
Swollen glands                                  880,787,727,20
Syndrome disorders, many symptoms               20,727,787,880,10000
T-cell Leuk.                                    222,262,822,3042,3734
Tachycardia                                     1.2
Taenia                                          187
Taste morbid (Hyperosmia) Tabs  Malt            20,10000
Taste none (Anosmia)     Tabs Vanilla           20,10000
TB Avaire                                       532
TB Bovine                                       523,3353
TB Klebs                                        221,1132,1644,2313,6516
Tendomyopathy                                   320,250,160,80,40,20,10,5.8,
                                                2.5,1.5,1.2,1,0.5
Testes                                          01 to 880
Tetanus                                         727,787,880,600,554
Tetanus Anti-Toxin                              363,458
Tetragenus                                      393,2712
Thalmus (sensory relay center)                  5000,20
Thermi Bacteria                                 233,441
Throat inflammation (see esophagus)             727,787,800,880
Thrombophlebitis                                1500,776
Thrombosis                                      5000,800,20
Thrombosis (infective I herpes family)          2720,2489,2170,1800,1550,880,
                                                787,727,444,125,95,72,20,444,
                                                1865
Thrombosis heart blood clot                     20,800,5000
Thrush                                          880,787,727,465
Thymus gland stimulant                          20,727,787,880,5000
Thyphoid fever                                  20,690,1570
Thyphoid virus                                  1500 to 1600
Thyroid                                         20 to 160
Thyroid stimulant                               16000
Tinnitus                                        20,727,787,880
Tissue nutrition                                727,787,880,5000
Tobacco Mosaic                                  233,274,543,782,1052
Tonsil inflammation (Tonsilitis)                880,787,727,20
Tonsillar Nos                                   1656
Tonsillitis   tonsil inflammation               1.2,73,1550,1500,880,832,787,
                                                776,727,650,625,600,465,542,
                                                20,5000
Tonsils                                         20 to 880
Tonsular Pfropfe                                246
Tooth extraction (followup frequencies)         3000 95,47.5,7.82
Toothache                                       727,787,800,880,5000
Torulopsis                                      522,2121
Toxins (to eleminate)                           0.5,522,146
Toxoplasmosis                                   434,852
Trachoma eye inflammation                       880,787,727
Trauma heart injury, shock                      727,787,880,5000,10000
Trench mouth                                    880,787,776,726,465
Treponema (Syphilis- gonorrhea)                 660,626,20,10000,625,600,650,
                                                 especially 600 to 700
Trichinosis                                     541,1372
Trichodermia                                    711
Trichomonas                                     610,692,980
Trichophyron Rubrum                             752,923
Trichophytie                                    132,812,2422,9493
Trichophyton Mentagrophytes                     311
Trichophyton Tousuraus                          765
Trigeminal neuralgia                            2720,2489,2170,1800,1600,
                                                1550,7.5,880,832,787,776,760,
                                                727,650,146,7.82,27.5,428
Tuberculinurn                                   522
Tuberculosis                                    1550,800,20
Tuberculosis     720 (experimental)             1550,727,690,666
Tuberculosis  ( secondary complications)        776,2127,2008,465
Tuberculosis rod, virus                         20,800,1530
Tuberculosis rod; E. coli  TB infections        799,804,1550
Tuberculosis virus                              1500 to 1600
Tuberculosis virus; TB variants                 20,799,787,727,800,801,1550,
                                                1500,1600
Tularamie                                       324,427,823
Tumors any kind                                 2127
Tyhoid fever                                    1570,770,690,20
Typhoid                                         1550,690,1800
Ulcers                                          2489,2170,2127,1800,1600,880,
                                                832,787,776,727,then 1.2,73
Ulcers all                                      727,787,880,776
Unconsciousness                                 20,800,5000
Urea-Plasma                                     756
Uremie                                          911
Urethritis Urethra inflamanation                2720,2170,2127,1800,1600,
                                                1550,1500,880,832,787,776,
                                                727,660,650,625,600,465,444,
                                                1865,125,95,72,1.2,660
Urticaria (hives) - often due to toxins         1800,522,146,4.9,787,727
Urticaria (see hives)                           727,787,880,1800
Uterus Polyp                                    689
V-75 Victoria                                   343
Vaccinnum                                       476
Vapch Grippe                                    153,343
Varicillen                                      345,668,716
Varicoses                                       1.2,28
Variola                                         476,511,876,1644,2132,2544
Variolinun                                      542,832,3222
Vegetative dystonia (muscle dysfunction)        40
Vein thrombosis                                 685
Vertigo                                         60,5.8,4
Warts                                           2720,2489,2170,2127,2008,
                                                1800,1600,1500,727,690,666,
                                                495,787
Warts (Verruca viral warts)                 787
Weak stomach heartburn                     20,727,787,880,5000,10000
Whiplash                                             20,10000
Whooping cough                                 727,787,880,20
Worms                                               125,95,72,20,444,1865
Worms                                               60 to 125
Worms (parasites)                              20,800,5000,100,120
Worms (Pin) any worm or parasites    800,120,20
Worms Fluke                                     524,854
Worms Heart                                     543,2322
Worms Ring                                      20,727,787,880,120
Worms Round                                   650
Worms Tape                                     522,562,843,1223,3032,5522
Worms Thread                                  423,732,4412
Wound healing                                   880,787,727,220,190,20
Wound healing, delayed                     40
Yeast "Ultimate"                                72,422,582,787,1016,2222
Yeast (Baker's)                                 775
Yellow fever                                     10000,20,432,734
Yersenia                                           333
Zygomycosis                                     942
 

أضيفت في:28-9-2011... علوم المقامات والطاقات> مولدات الأورغون
.... إذا وجدت أن الموضوع مفيد لك، أرجو منك دعم الموقع

 

 

© جميع الحقوق محفوظة.. موقع علاء السيد